Servicevoorwaarden

Artikel 1 – Communicatie

Het belangrijkste doel van Nature for Kids is om ouders een breed assortiment aan te bieden van 100% niet-giftige, milieuvriendelijke, afvalvrije, plasticvrije artikelen, geselecteerd vanwege hun respect voor de gezondheid van kinderen maar ook voor het milieu. Het doel is om hen te helpen ecologisch verantwoord en duurzaam te consumeren om de impact op de planeet te verminderen. Nature for kids geeft daarom de voorkeur aan elektronische communicatie, naast een telefonische dienstverlening via onze klantenservice die telefonisch bereikbaar is op de tijden die op onze sites staan ​​vermeld. Als onderdeel van onze contractuele relatie stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, informatie, facturen, openbaarmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch toesturen, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen om schriftelijk te communiceren, tenzij een specifieke dwingende wet een andere wijze van communicatie oplegt.

De door Nature for kids geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle communicatie, transacties en betalingen tussen Nature for kids en haar klanten. Deze gegevens worden door Nature for kids onder redelijke beveiligingscondities opgeslagen op een duurzame en betrouwbare gegevensdrager en zijn op verzoek verkrijgbaar.

Artikel 2 – Minderjarigen

Nature for kids verkoopt niet aan jongeren onder de 18 jaar. Producten bedoeld voor kinderen moeten worden gekocht door personen ouder dan 18 jaar, volwassen. Minderjarigen (kinderen) kunnen alleen een bestelling plaatsen onder toezicht van een verantwoordelijke ouder of voogd.

Artikel 3 – Rekening

Of je nu consument of professional bent, je moet een account aanmaken om Nature for kids producten te kunnen bestellen. Om dit te doen, moet u uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres invoeren. U moet ook minimaal één afleveradres registreren.

U bent verantwoordelijk voor de geldigheid en volledigheid van de informatie die aan uw account is gekoppeld. U moet via "uw account" op de site natureforkids.eu alle nuttige informatie over u doorgeven.

Wanneer u de site natureforkids.eu gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw verbindingsparameters (gebruikersnaam en wachtwoord), toegangsbeperkingen tot uw computer en andere apparatuur (antivirus, firewall, ...) en voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wet, stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor al uw activiteiten die onder uw account of met uw wachtwoord zijn uitgevoerd. Als u om welke reden dan ook denkt dat uw account is beschadigd of als u reden hebt om aan te nemen dat uw inloggegevens zijn gestolen of op een ongeoorloofde manier kunnen worden gebruikt, stelt u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte. .

Om veiligheidsredenen vragen we je om je wachtwoord regelmatig (minstens elke 3 maanden) te wijzigen en geen van de 5 eerder gebruikte wachtwoorden te gebruiken.

We behouden ons het recht voor om toegang te weigeren of uw account te beëindigen als u in strijd bent met de toepasselijke wetgeving, deze Gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden, bepalingen, richtlijnen of beleid van Nature for kids .

Artikel 4 – Catalogus en service

Om zijn catalogus en/of zijn diensten voortdurend te verbeteren, behoudt Nature for kids zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn productcatalogus, in de aangeboden diensten en in de sites, zowel met betrekking tot zijn online winkel als zijn blog.

Artikel 5 – Toepasselijk recht en overmacht

Nature for kids zal haar best doen om elk geschil in der minne op te lossen, in het belang van alle partijen. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met patrick@natureforkids.be om eventuele problemen te melden. Als u niet tevreden bent met de manier van geschillenbeslechting en u een beroep wenst te doen op de bevoegde rechtbanken, wordt het contract beheerst door het Belgisch recht.

Als u een consument bent en uw gewone verblijfplaats is gelegen in een land van de Europese Unie, hebt u ook rechten die u beschermen op grond van de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing is in uw land van verblijf. U stemt ermee in om alle geschillen die voortvloeien uit de commerciële relatie tussen u en Nature for kids voor te leggen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de stad Namen in België.

De Europese Commissie biedt ook een online platform voor geschillenbeslechting waartoe u toegang heeft

https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Voorwaarden

De toegang tot de site www.natureforkids.eu en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant is verplicht de voorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

Identificatie van de dienstverlener van Nature For Kids

Natuur voor kinderen®

Adres :
Rue du Clair Val 28
5020 Suarlée (Namen)

België

Ondernemingsnummer: 0883.925.564
BTW-nummer: BE0883.925.564
Telefoon: 0032 (0)468 45 53 60
E-mail: patrick@natureforkids.be
Belfius bankrekening: BE48 0689 3224 7627 - BIC: GKCCBEBB

Triodos bankrekening: BE53 5230 8107 0453 - BIC: TRIOBEBB

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp van het contract

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tot stand te brengen tussen “ Nature for kids ® ” (handelsnaam gebruikt door Patrick Devos, zelfstandig natuurlijk persoon, hierna Nature for kids ® genoemd), waarvan het hoofdkantoor en de logistieke zijn gevestigd rue du Clair Val 28 te 5020 Suarlée (Namen) in België , ingeschreven in het register van natuurlijke personen (RPP) onder nummer 0883.925.564 en de KLANT, of deze laatste een consument of een professional is.

Nature for kids ® is bereikbaar op +32 (0)468 45 53 60 of patrick@natureforkids.be voor de online winkel of hello@natureforkid.eu voor de blog.

Elke bestelling van een woning via de online winkel van de site www.natureforkids.eu (hierna de website genoemd) of elk verzoek om een ​​bericht op de blog www.natureforkid.eu (hierna de ) of elke bestelling om Nature for kids ® via elk ander verkoopkanaal door de KLANT impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals de aanvaarding van ons vertrouwelijkheidsbeleid.

Nature for kids ® behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de KLANT.

Bijgevolg erkent de KLANT volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven handtekening van dit document vereist, voor zover de KLANT online de producten wenst te bestellen die in het kader van de winkel worden gepresenteerd. of plaats een bericht. De KLANT wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens het aankoopproces op de website en moet zijn toestemming betuigen door op te klikken alvorens zijn bestelling af te ronden.

Raadpleeg ook ons ​​beleid voor de bescherming van uw persoonlijke informatie, ons cookiebeleid en ons beleid met betrekking tot advertenties om te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken in de context van uw gebruik van onze sites natureforkids.eu en natureforkid.eu.

Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en prevaleren boven alle andere voorwaarden.

Artikel 2 - Definities

Natureforkids.eu is een online verkoopsite die diensten en producten aanbiedt die voldoen aan het Nature for Kids ® kwaliteitshandvest.

Natureforkid.eu is een blog of blog, dat wil zeggen een website die bestaat uit berichten die in de loop van de tijd zijn geagglomereerd en vaak in omgekeerde volgorde zijn gerangschikt (de meest recente eerst). Elke post (ook wel “notitie” of “artikel” genoemd) is – net als een logboek of een dagboek – een aanvulling op de blog. In dit geval biedt de site natureforkid.eu artikelen en citaten die verband houden met de site natureforkids.eu .

De KLANT is een daadwerkelijke of potentiële koper van goederen of diensten die door een bedrijf worden aangeboden. De KLANT kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

De PROFESSIONAL is elke natuurlijke of rechtspersoon die niet beantwoordt aan de hierboven gegeven definitie van consument.

De VERKOPER is Nature for kids® .

PRODUCTEN zijn alle artikelen die Nature for kids ® te koop of te huur aanbiedt via haar website natureforkids.eu .

De DIENST is een activiteit of een dienst die onderhevig is aan in wezen immateriële uitwisseling en die geen aanleiding geeft tot enige eigendomsoverdracht. Een dienst kan soms geassocieerd worden met een fysiek product.

Artikel 3 – Toepassing en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De belangrijkste kenmerken van de Producten en Diensten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen, samenstelling, gebruiksaanwijzingen en indicaties van afmetingen of capaciteit van de Producten, worden weergegeven op de site www.naturefrokids.eu waarvan de klant kennis dient te nemen Alvorens te bestellen. De keuze en aankoop van een Product of een Dienst vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de KLANT. Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de site www.natureforkids.eu en prevaleren boven elk ander document.

Een bestelling impliceert in alle gevallen de uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de KLANT. Deze laatste ontvangt in de bevestigingsmail een link naar de algemene voorwaarden in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die in het computersysteem van de Verkoper worden geregistreerd, het bewijs van alle transacties die met de KLANT zijn gesloten.

Artikel 4 – Kosten en leverings- en betalingsvoorwaarden

Eventuele bezorgkosten worden aangegeven in het besteloverzicht op de website voordat de klant hiervoor betaalt. In dit stadium kan de KLANT zijn leveringswijze nog wijzigen. Deze kosten staan ​​ook vermeld in de bevestigingsmail. Nature for kids ® verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de levering plaatsvindt binnen maximaal 5 werkdagen in België en maximaal 8 werkdagen in Europa op het door de KLANT opgegeven adres of op het door de klant gekozen afhaalpunt. . Om veiligheidsredenen kan de KLANT gevraagd worden zich te legitimeren bij levering. Bij een eerste afwezigheid tijdens de passage van de vervoerder zal een nieuwe presentatie plaatsvinden en zal de KLANT hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een passagebericht. Bij een tweede afwezigheid wordt het pakket ter beschikking gesteld op een afhaalpunt in de buurt van de bestemming. Geen enkele schadevergoeding kan door de KLANT worden geëist in geval van laattijdige levering, zelfs niet in geval van overmacht. Natuur voor kinderen® is niet civielrechtelijk aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertragingen in de levering.

Bij levering verifieert de klant en gaat hij akkoord met de informatie en gegevens op de factuur. Tevens bevestigt hij dat de geleverde producten, voor zover zichtbaar, voldoen aan de beschrijving die Nature for kids ® ervan heeft gemaakt en dat zij geschikt zijn voor het normale gebruik van dergelijke producten. Eventuele gebreken dienen gemeld te worden aan de vervoerder of het ophaalpunt. Na ontvangst worden geen klachten meer geaccepteerd. In het geval van een pakket dat te beschadigd is, moet de KLANT dit weigeren en onmiddellijk de klantenservice van Nature for kids ® verwittigen. Indien bij het openen van de verpakking bepaalde producten niet conform de bestelling blijken te zijn, dient de KLANT de Nature for kids ® klantenservice hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen .

Artikel 5 – Prijzen en informatie op de site

Alle prijzen van onze producten vermeld op de website zijn aangegeven in EURO inclusief alle taksen, exclusief verzendkosten. Deze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd en omvatten, indien van toepassing, geen leverings- en verzendingskosten die bovendien worden gefactureerd en die ten laste zijn van de KLANT (tenzij bijzondere voorwaarden vermeld op de site) en worden meegedeeld voordat uw bestelling wordt afgesloten. De door de KLANT betaalde prijzen zijn die vermeld op de site op het moment van de bevestigingsmail, behalve in geval van een duidelijke fout. Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsperiode, maar de verkoper behoudt zich het recht voor om buiten de geldigheidsperiode de prijzen op elk moment te wijzigen.

In de overzichtstabel van uw bestelling staat het totaalbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, eventuele kortingen in mindering, dat aan u wordt gefactureerd. Ze worden weergegeven, rekening houdend met uw keuze van leveringsmethode en leveringsadres.

De foto's en andere illustraties die worden gebruikt om de producten voor te stellen, hebben geen bindende waarde en kunnen producten of elementen voorstellen die niet in de aangeboden prijs zijn inbegrepen.

De informatie over de producten wordt gegeven ter informatie en om ze zo goed mogelijk te beschrijven. De KLANT wordt geadviseerd om de gebruiksaanwijzing en onderhoudsadviezen voor de producten na te leven, om voortijdige achteruitgang te voorkomen.

Artikel 6 – Bestellingen

Het is aan de KLANT om op de website www.natureforkids.eu de producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende voorwaarden:

De KLANT maakt verbinding met zijn KLANT-account. Hij kiest een Product dat hij in zijn winkelmandje stopt, een Product dat hij kan verwijderen of wijzigen alvorens zijn bestelling te valideren en deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden. De Service moet tijdens de eerste bestelling aan het winkelmandje worden toegevoegd. De KLANT vult vervolgens zijn gegevens in en kiest de leveringsmethode. Na validatie van de informatie wordt de bestelling als definitief beschouwd en is betaling van de KLANT vereist volgens de verstrekte voorwaarden.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden aan de klantenservice.

De KLANT ontvangt dan een orderbevestigingsbericht met daarin de belangrijke elementen van de gekozen artikelen. Met dit bevestigingsbericht komt het verkoopcontract tussen de KLANT en Nature for kids ® tot stand . De KLANT is verplicht zijn spamfolder te controleren indien hij na het plaatsen van een bestelling geen bericht ontvangt.

Om ecologische en eenvoudige redenen verstuurt Nature for kids ® geen papieren factuur. Aan de andere kant wordt er een ecologische leveringsbon* aan het pakket gehecht. Deze kan gebruikt worden als plantage (zie instructies op de achterkant van de pakbon). De KLANT aanvaardt dat de Facturen elektronisch beschikbaar worden gesteld via de website www.natureforkids.eu , in "Mijn account". Als de KLANT een papieren versie wil, kan hij ofwel naar zijn account gaan ofwel deze aanvragen bij de Klantendienst door een e-mail te sturen naar patrick@natureforkids.be.

Voor de veiligheid van de KLANT en om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, behoudt Nature for kids ® zich het recht voor om aanvullende informatie van de KLANT te vragen alvorens een bestelling te bevestigen. Nature for kids ® behoudt zich ook het recht voor om de bevestiging van een bestelling te weigeren bij het uitblijven van een adequaat geacht antwoord.

Elke bestelling die op de site www.natureforkids.eu wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de KLANT en de Verkoper.

Elke annulering van de bestelling door de KLANT is alleen mogelijk vóór de levering van de Producten (ongeacht de bepalingen met betrekking tot het al dan niet toepassen van het wettelijke herroepingsrecht).

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een KLANT met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.

De KLANT zal het verloop van zijn bestelling op de site kunnen volgen.

(*) De leveringsbon is gedrukt op gezaaid papier (klaprozen, honingbloemen of vergeet-mij-nietjes).

Artikel 7 – Directe bestelling via de knop “Koop met PayPal”.

Met de directe bestelling kunt u direct een bestelling plaatsen voor een enkel product. Nadat de KLANT zich heeft aangemeld bij zijn PayPal-rekening, moet hij zich aanmelden bij zijn klantenrekening. De KLANT kan vervolgens zijn leveringsmethode selecteren, een eventuele kortingscode invoeren en valideren, en vervolgens zijn bestelling afronden. Alleen het geselecteerde product wordt betaald en verzonden. In deze bestelmodus is het niet mogelijk om nog een product toe te voegen of de hoeveelheid te wijzigen.

Artikel 8 – Betaling

De volledige prijs moet worden betaald op het moment van uw bestelling. De gestorte sommen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een voorschot of aanbetaling.
Nature for kids ® biedt de betaalmiddelen aan zoals aangegeven op haar site. De KLANT erkent over alle nodige autorisaties te beschikken om het betaalmiddel van zijn keuze te gebruiken.
Natuur voor kinderen® behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling uit te stellen of te annuleren in geval van onvolledige betaling of een probleem bij de uitvoering van de betaling voor de bestelling.

Artikel 8 Bis - Betaling met Sodexocheques (consumptiecheques of ecocheques

Enkel voor Belgische ingezetenen !

Nature for kids is een handelszaak gevestigd in België en meer bepaald in de regio Namen. Wij aanvaarden uw "consumptiecheques" en uw "ecocheques" uitgegeven door Sodexo op PAPIERFORMAAT .

Volg de onderstaande instructies zorgvuldig op.

De papieren CONSUMENTENCHEQUES hebben een nominale waarde van € 10/cheque. U kunt alleen betalen met een veelvoud van 10€ en Nature for kids kan u niet terugbetalen als u meer betaalt dan nodig is. Gemakshalve moeten ecocheques ook gebruikt worden met een veelvoud van € 10.

 1. Betaling met CONSUMPTIECHEQUES of ECO-CHECKS is technisch niet cumuleerbaar met enige andere korting.
 2. Als u de begunstigde bent van een voordeel, een kortingsbon of een cadeaubon , stuur ons dan uw bestelling per e-mail en vermeld uw kortingscode en het bedrag van de cheque(s) die u wenst te gebruiken op onze site op volgend e-mailadres: patrick@natureforkids.be . Zo kunnen we uw korting combineren met uw Sodexo-cheque(s). We sturen u een e-mail met uw bestelling en het te betalen saldo (totaal afgetrokken van het bedrag van de Sodexo-cheque(s) die u wenst te gebruiken, evenals uw korting) door overschrijving op onze rekening binnen 3 werkdagen na de verzending van de e-mail door onze bestelafdeling.
 3. Als u geen kortingscode heeft, raadpleeg dan de tabel in punt 7 om de code in te voeren die overeenkomt met het aantal cheques dat u wenst te gebruiken.
 4. In alle gevallen moeten cheques worden gestort of verzonden naar ons hoofdkantoor : Nature for kids, Rue du Clair Val 28, 5020 Suarlée binnen 5 werkdagen vanaf de datum van uw bestelling. Of het nu rechtstreeks via een van onze sites www.natureforkids.be of www.natureforkids.eu of per e-mail (zie punt 2) gebeurt.
 5. Na ontvangst van de cheques en uw aanvullende betaling , stuurt Nature for kids u uw pakket met de verzendmethode die u hebt geselecteerd bij het afronden van uw bestelling.
 6. Als u een van de codes in punt 7 selecteert, maar u verstuurt of stort geen Sodexo-cheques of ze bereiken ons te laat (zelfs als u niet verantwoordelijk bent voor deze vertraging), wordt uw bestelling geannuleerd en wordt het betaalde bedrag terugbetaald aan u via hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt om uw bestelling af te ronden.
 7. Tabel met te gebruiken codes:
 1. Totaalbedrag cheques (veelvoud van 10) - € Minimum aankoopbedrag - € Code om te gebruiken
  € 10 € 10 SODEXO-10
  20€ 20€ SODEXO-20
  30€ 30€ SODEXO-30
  40€ 40€ SODEXO-40
  50€ 50€ SODEXO-50
  60€ 60€ SODEXO-60
  70€ 70€ SODEXO-70
  80€ 80€ SODEXO-80
  90€ 90€ SODEXO-90
  100€ 100€ SODEXO-100
  110€ 110€ SODEXO-110
  120€ 120€ SODEXO-120
  130€ 130€ SODEXO-130
  140€ 140€ SODEXO-140
  150€ 150€ SODEXO-150
  160€ 160€ SODEXO-160
  170€ 170€ SODEXO-170
  180€ 180€ SODEXO-180
  190€ 190€ SODEXO-190
  200€ 200€ SODEXO-200
  210€ 210€ SODEXO-210
  220€ 220€ SODEXO-220
  230€ 230€ SODEXO-230
  240€ 240€ SODEXO-240
  250€ 250€ SODEXO-250
  260€ 260€ SODEXO-260
  270€ 270€ SODEXO-270
  280€ 280€ SODEXO-280
  290€ 290€ SODEXO-290
  300 € 300 € SODEXO-300
  350€ 350€ SODEXO-350
  400€ 400€ SODEXO-400
  450€ 450€ SODEXO-450
  500€ 500€ SODEXO-500
  meer dan 500€ mail naar patrick@natureforkids.be Volgens afspraak met Patrick van klantenservice
 2. Bovenstaande codes kunnen niet worden gecombineerd.

  Elke bedrog of fraude zal resulteren in de uitsluiting van de klant en de eenzijdige verwijdering van zijn account, in overeenstemming met onze algemene verkoopvoorwaarden.

  Artikel 9 - Levering

  Sectie 9.1 – Algemeen

  Nature for kids ® laat de vervoerder van de keuze van de klant de op de site gekochte producten afleveren op het door de KLANT opgegeven adres zoals vermeld op het bestelformulier. Nature for kids ® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor leveringsfouten en draagt ​​niet de hieraan verbonden extra kosten in geval van een fout in het door de KLANT ingevoerde adres. Nature for kids ® informeert bij de bestelling een indicatieve verwachte levertijd rekening houdend met de beschikbare voorraden, het tijdstip van voorbereiding van de bestelling en de levertijd zoals gepland door de vervoerder.

  De leveringskosten worden vermeld voordat de bestelling wordt bevestigd en zijn inbegrepen in de totale prijs van de bestelling die in de bevestiging wordt vermeld.
  Nature for kids ® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de vervoerder, toevallige gebeurtenissen of overmacht. Natuur voor kinderen® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dergelijke vertragingen. In geval van vertraging kan de klant uiteraard vragen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden.

  Artikel 9.2 – Leveringsproblemen

  De KLANT dient de geleverde producten bij ontvangst en in aanwezigheid van de vervoerder te inspecteren, en dient de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke zichtbare schade (beschadigde verpakking, gedeeltelijk geopend, enz.). Elk probleem met betrekking tot de levering moet ook binnen 3 dagen na ontvangst van het product worden meegedeeld aan Nature for kids ® (via de klantenservice of rechtstreeks via de chat op de site), bij voorkeur met foto's van de beschadigde verzending.

  Nature for kids ® stelt, in overeenstemming met haar Kwaliteitscharter, alles in het werk om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de KLANT te voldoen. Het kan nog steeds zijn dat er een fout in een bestelling glipt. Problemen met betrekking tot de geleverde producten (bestellingsfout, vervaldatum verlopen, verkeerde hoeveelheid, ...) moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakket duidelijk worden gemeld aan patrick@natureforkids.be. Wij sturen u een ontvangstbevestiging. Na deze periode kan Nature for kids ® niet meer tussenkomen anders dan in het kader van haar retourbeleid.

  Nature for kids ® zal contact opnemen met de KLANT om de ondervonden problemen op te lossen. Nature for kids ® garandeert de terugbetaling of omruiling van producten die per abuis zijn verzonden en geretourneerd in overeenstemming met ons retourbeleid. Ook de kosten van bezorging en retournering (voor producten die volgens de voorschriften van Nature for kids® worden geretourneerd) zijn voor rekening van Nature for kids® .

  Artikel 9.3 – Niet ontvangen van het pakket

  De KLANT moet elke vertraging in de levering melden aan patrick@natureforkids.be.

  Indien de vervoerder het pakket niet kan afleveren wegens afwezigheid van de KLANT en de KLANT haalt het pakket niet op bij het depot door de vervoerder, dan wordt het pakket geretourneerd aan Nature for kids ® volgens de procedures van de vervoerder. Indien van toepassing kan de bestelling pas aan de KLANT worden geretourneerd na ontvangst door Nature for kids ® van de originele verpakking (of terugbetaling door de vervoerder in geval van verlies of beschadiging). De kosten voor het retourneren van de eerste zending en het afleveren van deze tweede zending zijn voor rekening van de KLANT.

  Artikel 10 – Eigendom

  De verkochte producten blijven eigendom van Nature for kids ® tot de levering van de bestelling van de KLANT op het adres dat bij de bestelling is opgegeven.

  Artikel 11 - KLANT Ruimte - Account

  Om een ​​bestelling te plaatsen, wordt de KLANT uitgenodigd om een ​​account aan te maken.

  Om dit te doen, moet hij zich registreren door het formulier in te vullen dat hem zal worden aangeboden op het moment van zijn bestelling en verbindt hij zich ertoe oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn contactgegevens, met name zijn e-mailadres.

  De KLANT is verantwoordelijk voor het actualiseren van de verstrekte informatie. Hij krijgt te horen dat hij ze kan wijzigen door in te loggen op zijn account.

  Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en zijn bestelgeschiedenis, moet de KLANT zich identificeren aan de hand van zijn e-mailadres en zijn paswoord dat hij tijdens zijn registratie heeft ingevoerd en dat strikt persoonlijk is. Als zodanig onthoudt de KLANT zich van elke openbaarmaking. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt.

  De KLANT kan ook vragen om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina van zijn persoonlijke account te gaan of door een e-mail te sturen naar: patrick@natureforkids.be. Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht worden.

  In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden, heeft de site www.natureforkids.eu de mogelijkheid om het account van een KLANT op te schorten of zelfs te sluiten na een elektronische ingebrekestelling die zonder effect blijft .

  Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, resulteert in de zuivere en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de KLANT.

  Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van de site of server en onderhevig is aan enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

  De aanmaak van het account houdt de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in.

  Artikel 12 – Herroepingsrecht en retourkosten

  De KLANT heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling de overeenkomst te herroepen, zonder boete en zonder opgave van motief.

  De in het eerste lid genoemde termijn gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door de KLANT of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, voor overeenkomsten tot verkoop van goederen. Voor contracten die buiten verkoopruimten zijn gesloten, kan de KLANT zijn herroepingsrecht uitoefenen vanaf het sluiten van het contract.

  In het geval van een bestelling met betrekking tot meerdere afzonderlijk geleverde goederen of in het kader van een bestelling van een goed bestaande uit loten of meerdere onderdelen waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste goed of veel of van het laatste stuk.

  De KLANT kan zijn verzoek indienen hetzij door contact op te nemen met de klantenservice via de contactpagina van de website, hetzij door het ingevulde herroepingsformulier ( zie bijlage 1 ) per post of e-mail terug te sturen, hetzij door een duidelijk verzoek hiertoe te sturen. Hij kan ook vragen om de producten om te ruilen of om terugbetaling.

  Tijdens de herroepingstermijn zal de KLANT de grootste zorg besteden aan de producten en hun verpakking. De KLANT zal de producten slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of hij deze wenst te behouden of niet. Indien de KLANT zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zal hij de producten, met alle mogelijke toebehoren (accessoires, documentatie, instructies, enz.), terugsturen naar het volgende adres: RUE DU CLAIR VAL 28, 5020 SUARLEE, België. Het retourneren van de producten dient te gebeuren binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf het uitoefenen van het herroepingsrecht. Retourzendingen moeten worden gedaan in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, vervuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen. De retourkosten blijven voor rekening van de KLANT.

  Nature for kids ® vergoedt pakketten die niet zijn ontvangen of geretourneerd door de KLANT met een aftrek van € 15,00 voor het verwerken van de bestelling en € 6,00 voor transportkosten in verband met het retourneren van het pakket.

  Nature for kids ® zal de KLANT terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat gebruikt is om de bestelling te plaatsen. Terugbetaling vindt plaats onder aftrek van leverings- en bereidingskosten betaald door de KLANT of gedragen door Nature for kids® . De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen nadat Nature for kids ® kennis heeft genomen van het herroepingsverzoek, op voorwaarde dat Nature for kids ® de geretourneerde producten in originele staat (zoals hierboven beschreven) heeft ontvangen of dat de KLANT een bewijs van Verzending.

  De KLANT is verantwoordelijk voor elke behandeling van de producten die niet nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen.

  De KLANT kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer:

  1. de geleverde goederen zijn gemaakt volgens de specificaties of duidelijk gepersonaliseerd;
  2. de geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd of zullen waarschijnlijk verslechteren
  3. goederen die verzegeld worden geleverd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheid niet kunnen worden geretourneerd.

  Artikel 13 – Retourbeleid binnen 30 dagen

  Nature for kids ® verdedigt duurzame en redelijke consumptie. Zo willen we niet dat de KLANT producten achterhoudt die hij niet consumeert of die niet bij hem passen. Op deze manier willen we hem maximaal gebruikscomfort bieden.

  In lijn met onze zero waste-filosofie biedt Nature for kids ® de KLANT zijn retourbeleid binnen 30 dagen aan.

  De KLANT mag alle door Nature for kids ® verkochte producten binnen 30 dagen na ontvangst van de producten zonder opgaaf van reden aan ons retourneren, mits de producten compleet (met toebehoren, instructies etc.) en in nieuwe en onbeschadigde staat zijn. De verpakking mag niet worden geopend en moet doorverkocht kunnen worden.

  De KLANT moet het retourformulier gebruiken ( zie bijlage 2 ) op onze site in de FAQ sectie. Neem contact met ons op via patrick@natureforkids.be als u problemen ondervindt. Vervolgens moet u de producten gewoon terugsturen naar Nature for kids ® , RUE DU CLAIR VAL 28, 5020 SUARLÉE, BELGIË, in hun originele staat (verzegelde verpakking, accessoires, instructies, enz.), vergezeld van het door uw zorg ingevulde retourformulier. De kosten en risico's verbonden aan het retourtransport zijn voor rekening van de OPDRACHTGEVER.

  In het geval van een retourzending in overeenstemming met ons retourbeleid, zal Nature for kids ® de KLANT per e-mail een voucher sturen die gelijk is aan het bedrag van de geretourneerde producten, met een aftrek van € 15,00 voor het verwerken van de bestelling en € 6,00 voor transport kosten in verband met het retourneren van het pakket, uiterlijk 14 dagen na ontvangst door Nature for kids ® van de producten in goede staat. We zullen hetzelfde e-mailadres gebruiken als datgene dat door de KLANT is gebruikt bij het bestellen. De voucher is 1 jaar geldig op www.natureforkids.eu vanaf de datum van inwisseling.

  Elk product dat onvolledig, beschadigd, beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald, geruild of geretourneerd. In overeenstemming met onze zero waste-filosofie willen we inderdaad alle conforme producten weer in de handel brengen en daarbij verspilling (van producten en verpakkingen) vermijden. DE SAMENWERKING VAN DE KLANT ZAL WORDEN GEWAARDEERD!

  Deze garantie is niet van toepassing op:

  1. de geleverde goederen zijn gemaakt volgens de specificaties of duidelijk gepersonaliseerd;
  2. de geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd of zullen waarschijnlijk verslechteren
  3. goederen die verzegeld worden geleverd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheid niet kunnen worden geretourneerd.

  Dit retourbeleid doet geen afbreuk aan de wettelijk erkende rechten van de KLANT (zie artikel 16 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("Garantie"), met inbegrip van uw hierboven beschreven herroepingsrecht.

  Artikel 14 – Productconformiteit

  Nature for kids ® staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de site beschreven specificaties en aan de redelijke eisen van kwaliteit en bruikbaarheid. In geval van vaststelling van een zichtbaar gebrek of non-conformiteit, dient de KLANT dit feit dwingend en onmiddellijk te melden aan Nature for kids ® , op straffe van verval van zijn rechten ter zake, onverminderd de rechten toegekend door artikelen 1649bis en volgende van het burgerlijk wetboek en door de artikelen 1641 en volgende. In dit tweede geval wordt aangenomen dat Nature for kids ® niet op de hoogte was van het verborgen gebrek.

  Daarnaast willen we verduidelijken dat we altijd alleen producten aanbieden die we kopen bij de fabrikanten van de originele producten en hun groothandels. Bij twijfel over de echtheid van de producten kan de KLANT meer informatie en advies vinden op de site https://cecbelgique.be. Bij vermoeden van vervalsing kan de KLANT steeds een klacht indienen via het meldpunt .

  Artikel 15 – Beschikbaarheid van producten

  Om al zijn klanten tevreden te stellen, heeft Nature for kids ® stelt alles in het werk om de grootste beschikbaarheid van de te koop aangeboden producten te garanderen. Nature for kids ® verbindt zich ertoe de producten op haar site te verkopen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden bij Nature for kids ® en haar leveranciers. De beschikbaarheid van de producten die op de site worden verkocht, wordt vermeld op elk productblad, alleen ter informatie.

  Indien, ondanks de inspanningen van Nature for kids ® , de beschikbaarheid van de producten niet kon worden gegarandeerd tijdens de verwerking van de bestelling en de beschikbaarheid niet op korte termijn kon worden hersteld (niet op voorraad bij de leverancier, toevallige gebeurtenis of overmacht overmacht die Nature for kids ® verhindert om snel een voorraad aan te vullen, enz...) wordt u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht van de vertraging in de levering op het adres dat u in uw account hebt opgegeven. Wij kunnen u een alternatief aanbieden, maar u kunt uw bestelling ook kosteloos wijzigen of annuleren. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor niet-beschikbare producten.

  Nature for kids ® kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van producten. Nature for kids ® kan, om haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen, een beperkte voorraad verdelen over meerdere betrokken bestellingen.

  Afin d'assurer une livraison aussi rapide que possible, Nature for kids ® se réserve le droit d'envoyer une commande en plusieurs envois, sans supplément de frais de transport par rapport à un envoi unique (frais de transport qui sont indiqués lors de la bestelling).

  Artikel 16 – Garantie

  Producten die op deze site zijn gekocht, hebben een garantie van twee jaar volgens de Europese richtlijn 1999/44/EG.
  Daarnaast en naast de wettelijke garanties die de wet biedt, is er een specifieke fabrieksgarantie die specifiek is voor elk product. We nodigen de KLANT uit om de specifieke kennisgevingen te raadplegen voor meer informatie.
  In het geval van een gebrek aan overeenstemming van het gekochte product, kan de KLANT contact met ons opnemen via e-mail op Nature for kids ® (patrick@natureforkids.eu) of kan hij contact opnemen met de fabrikant of uitgever, in overeenstemming met de garantiebepalingen die specifiek zijn voor het product bezorgd.

  Elk gebrek dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van het gebrek.

  In alle gevallen is de klantenservice van Nature for kids ® er om de KLANT bij te staan ​​in alle stadia van garantieclaims.

  Artikel 17 – Douane

  Nature for kids ® levert in alle op de site genoemde landen. Bestellingen met bestemming buiten de Europese Unie kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten en belastingen, die worden geïnd wanneer het pakket op de bestemming aankomt. Nature for kids ® heeft geen controle over deze inklaringskosten en invoerbelastingen en draagt ​​deze kosten nooit. De KLANT wordt beschouwd als importeur, dient deze kosten volledig te betalen en contact op te nemen met de lokale douaneadministratie om de na te leven procedures en voorschriften te kennen.

  Artikel 18 – Bewijs

  De e-mails en de automatische registratiesystemen van de website dienen als bewijs, met name voor de datum van de bestelling en de inhoud ervan.

  Artikel 19 – Klantenservice en eventuele klacht

  Onze klantenservice zal er alles aan doen om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. Het kan worden vergezeld door de volgende rookkanalen:

  • via de “contact” pagina van de website
  • via de chatlink "laat een bericht achter" op de website
  • per e-mail op patrick@natureforkids.be
  • telefonisch op 0032 (0)468 45 53 60
  • per post: Nature for kids, Klantenservice, 28 rue du Clair Val, 5020 Suarlée, België

  Artikel 20 – Aansprakelijkheid

  Nature for kids ® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruik van de producten of voor eventuele wijzigingen aan de producten door de fabrikanten. De verantwoordelijkheid van Nature for kids ® is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor eenvoudige fouten die ondanks alle aandacht voor de presentatie van de producten hadden kunnen blijven. In geen geval kan Nature for kids ® aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade of voor schade die niet te voorzien was op het moment van de bestelling. Noch de foto's, illustraties of productfiches gaan over Nature for kids ® . Deze informatie wordt alleen ter informatie gegeven. De KLANT verbindt zich ertoe de instructies van de fabrikant op of in de verpakking van het product aandachtig te lezen.

  Artikel 21 – Persoonsgegevens

  Nature for kids ® respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 zoals herzien over de behandeling van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De KLANT heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over hem door contact op te nemen met Nature for kids ® .

  Nature for kids ® verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten niet zonder voorafgaand akkoord aan derden mee te delen. Aan de andere kant, Natuur voor kinderen ® verbindt zich ertoe haar databanken niet door te verkopen aan derden.

  Artikel 22 – Intellectuele rechten

  De naam en het logo van Nature for kids ® evenals die van de op de website vermelde bedrijven zijn beschermde namen, merken en logo's. De op de site gepresenteerde informatie mag niet openbaar worden gemaakt, gereproduceerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nature for kids ® behalve voor strikt persoonlijk gebruik.

  Artikel 23 – Wijziging van de dienst of de Algemene Verkoopvoorwaarden

  Nature for kids ® behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar productcatalogus, diensten, procedures, voorwaarden, inclusief deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De KLANT is onderworpen aan de voorwaarden, procedures en Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij een bestelling plaatst op de website natureforkids.eu . Als een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

  Artikel 24 – Toepasselijk recht en overmacht

  Nature for kids ® stelt alles in het werk om elk geschil in der minne op te lossen, in het belang van alle partijen. Neem contact met ons op via patrick@natureforkids.eu om eventuele problemen te melden. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat de rechtbanken worden gedagvaard, zijn deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen aan het Belgisch recht. Als u een KLANT bent en uw gewone verblijfplaats is gelegen in een land van de Europese Unie, profiteert u ook van rechten die u beschermen op grond van de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing is in uw land van verblijf. U stemt ermee in alle geschillen die voortvloeien uit de commerciële relatie tussen u en Nature for kids ® voor te leggen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Namen in België.

  De PES Economy heeft een bemiddelingssite ontwikkeld om te helpen bij het eenvoudig en snel oplossen van geschillen over online aankopen. Informatie vindt u op https://economie.fgov.be/fr/themes/line/belmed-mediation-en-ligne/belmed-votre-partenaire-en .

  De Europese Commissie biedt ook een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat u kunt openen op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

  Artikel 25 – Diversen

  Het feit dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, tast de geldigheid, wettigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet aan. Het weetje voor Nature for kids ® het nalaten om de strikte toepassing van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden te eisen, houdt geen stilzwijgende afstand van haar rechten in en belet haar niet om nadien de stipte naleving van deze bepalingen te eisen.

  Nature for kids ® is niet verantwoordelijk voor het vertraagd of niet uitvoeren van de Dienst als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht worden beschouwd als gevallen van oorlog, oproer, opstand, onderbreking van het transport, import- of exportproblemen, staking, lock-out, schaarste, brand, aardbeving, pandemie, overstromingen en alle andere door de Belgische rechtbanken erkende gevallen. In geval van overmacht is Nature for kids ® gerechtigd de producten gedurende 60 dagen na de contractueel overeengekomen datum te leveren. Na deze tijd kan de klant zijn bestelling annuleren.

  Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Namen zijn bevoegd.

  U kunt uw geschil melden op het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumer/ord/.

  Bijlage 1: HERROEPINGSFORMULIER

  Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen:

  Ter attentie van :

  Natuur voor kinderen®

  Rue du Clair Val 28

  B-5020 SUARLEE

  E-mail: patrick@natureforkids.be

  Ik/Wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van de volgende (*) goederen:

  • Bestelling gedaan op ……………………………. (vul a.u.b. de datum in)
  • Bestelling ontvangen op …………………………… (gelieve de datum in te vullen)
  • Naam van de persoon die besteld heeft: ……………………………………………..
  • Adres opgegeven bij bestelling ……………………………………………………………………………………..…………………… …… …………………………………………………………………………………………………
  • Datum : …………………………………………………………
  • Handtekening ( alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

  ………………………………………………………

  (*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST.

  Bijlage 2: RETOURFORMULIER - 30 DAGEN

  Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u artikelen wilt retourneren die tot 30 dagen geleden zijn gekocht:

  Ter attentie van :

  Natuur voor kinderen®

  Rue du Clair Val 28

  B-5020 SUARLEE

  E-mail: patrick@natureforkids.be

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) wens tot teruggave met betrekking tot de verkoop van de volgende (*) goederen:

  • Bestelling gedaan op ……………………………. (vul a.u.b. de datum in)
  • Bestelling ontvangen op …………………………… (gelieve de datum in te vullen)
  • Naam van de persoon die besteld heeft: ……………………………………………..
  • Adres opgegeven bij bestelling ……………………………………………………………………………………..…………………… …… …………………………………………………………………………………………………
  • Datum : …………………………………………………………
  • Handtekening ( alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

  ………………………………………………………

  (*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST.

  Om de CGU & CGV af te drukken, klikt u op onderstaande link CGV - CGU

  Privacybeleid

  Dit privacybeleid is ontwikkeld in overeenstemming met de regels van de AVG/RGPD. 

  Wie verwerkt uw gegevens?

  Nature for kids (handelsnaam gebruikt door Patrick Devos, onafhankelijke natuurlijke persoon, hierna Nature for kids genoemd), waarvan het hoofdkantoor en de logistiek gevestigd zijn rue du Clair Val 28 te 5020 Suarlée (Namen) in België , ingeschreven in het register van natuurlijke personen (RPP) onder het nummer 0883.925.564 verwerkt de gegevens die over u zijn verzameld, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor elke verzameling van gegevens over u in verband met de diensten aangeboden door Nature for kids .

  Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

  Natuur voor kinderen®  verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder vermelde en hieronder beschreven doeleinden:

  In de eerste plaats worden ze gebruikt voor het beheer van klantenrelaties en om ons in staat te stellen beter met onze klanten om te gaan, om de gebruikerservaring te optimaliseren of om te reageren op verzoeken en mogelijke klachten van onze klanten.

  Deze behandelingen omvatten met name:

  • De mogelijkheid om een ​​account aan te maken,
  • Het beheer van uw toestemmingen en autorisaties met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen via elektronische middelen,
  • U in staat stellen te profiteren van de diensten van Nature for kids , producten en diensten te bestellen, uw bestellingen en hun facturatie op te volgen, u te abonneren op nieuwsbrieven, enz.
  • het verzamelen van uw opmerkingen en meningen;
  • het beheer van de communicatie en het toezicht op onze uitwisselingen, met name in het kader van eventuele geschillen (met name via de klantenservice die bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar is, via instant messaging zoals chat. deze uitwisselingen kunnen worden opgenomen om de service te verbeteren) ,
  • het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van de rechten, met name van toegang, rectificatie en verzet, waarvan u profiteert in toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens;
  • beheer van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of de diensten waartoe u toegang heeft via Nature for kids ; afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles, Nature for kids kan alle maatregelen nemen die het nuttig acht voor de beveiliging van uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van Nature for kids ,  maar ook voor de verdediging van haar belangen. Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot het opschorten van uw toegang tot eu en uw online account.
  • het beheer van productterugroepingen geïnitieerd door leveranciers of het verzenden van diverse informatie of documenten die daarop betrekking hebben;
  • om analyses of statistieken op te stellen om te reageren op vragen of verzoeken van instellingen van openbaar belang, of administraties, of administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bijvoorbeeld in geval van een voedselrisico),
  • om het bewijs op te sporen en te beheren dat Nature for kids moet rapporteren in toepassing van haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor doeleinden die verband houden met het beheer van geschillen (bijv. het nodige bewijs met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, bewijs met betrekking tot uw bestellingen)
  • het beheer van eventuele geschillen, in het bijzonder met betrekking tot de invordering van bedragen die u ons mogelijk verschuldigd bent, en het beheer van betalingsincidenten,
  • om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteit van Nature for kids (bijvoorbeeld om te reageren op verzoeken van de Belastingdienst).


  Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van operaties met betrekking tot commerciële prospectie, of studies die bedoeld zijn om de kennis van de klant en de diensten die Nature for kids kan bieden te verbeteren.  aan zijn klanten. Uw gegevens zullen dus waarschijnlijk worden gebruikt, in overeenstemming met de vereiste autorisaties die u ons mogelijk hebt verleend:

  • om u promotionele berichten of advertenties te sturen, al dan niet gepersonaliseerd, per post of elektronisch, inclusief mobiele notificaties, volgens uw profiel,
  • om uw gebruik van de diensten te analyseren (in het bijzonder uw online browsen en uw reacties op e-mails), zodat we u beter kunnen leren kennen, de interesse kunnen beoordelen die wordt vertegenwoordigd door de aangeboden Diensten, evenals de berichten die we u sturen en u aanbiedingen doen , inhoud en diensten aangepast aan uw profiel; deze analyses zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toestemmingen die u ons mogelijk hebt verleend, met name in het geval van het gebruik van cookies of andere tracers.

  Voor commerciële prospectieverrichtingen die verband houden met profilering en die gebaseerd zijn op de toestemming van de betrokkene bij de verwerking, kan deze laatste zijn toestemming op elk moment intrekken, met dien verstande dat dit de rechtmatigheid van de vóór die tijd uitgevoerde verwerking niet in twijfel trekt herroeping.

  Uw gegevens kunnen worden gebruikt om technische bewerkingen uit te voeren die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens, voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet. Dit bevat :

  • technische handelingen met betrekking tot de rectificatie van adressen;
  • de toewijzing van een digitale identificator gekoppeld aan uw gegevens, zodat we met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele applicaties, sociale netwerken), onder meer om u gerichte advertenties te sturen,
  • technische, organisatorische of cyberbeveiligingsoperaties met betrekking tot de detectie van anomalie en de beveiliging van uw gegevens, evenals onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

  Waarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats?

  Uw gegevens kunnen om een ​​of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

  • omdat het nodig is om de diensten van Nature for kids te verlenen.
  • als onderdeel van de overeenkomst die u mogelijk heeft gesloten, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van externe adverteerders;
  • met betrekking tot de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van mensen die bij Nature for kids -diensten zijn geregistreerd, omdat dit noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantloyaliteit, het optimaal beheren van onze relatie met onze klanten, het leren kennen hen beter te helpen en onze producten en diensten bij hen te promoten, of zelfs fraude te bestrijden en onze verdediging te verzekeren in geval van een rechtszaak.

  Welke gegevens verzamelen we?

  Gegevens verwerkt in het kader van Nature for kids  Komt van :

  • uw inschrijving: gegevens die voorkomen op het inschrijvingsformulier zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens
  • het gebruik van diensten van Natuur voor kinderen zoals uw aankopen, rechtstreeks bij Nature for kids of via natureforkids.eu: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en geauthenticeerd (verbindingslogboeken, IP-adres), gegevens met betrekking tot aankopen, plaatsen en tijdstippen van bestellen en aankopen, uw navigatie op de site, de data en tijden van raadpleging van de site, locatiegegevens;
  • sites en mobiele applicaties gepubliceerd door derde entiteiten van Nature for kids : informatie met betrekking tot navigatie of advertenties die aan u zijn gericht;
  • sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Instagram; Er kunnen inderdaad gegevens worden uitgewisseld tussen Nature for kids en sociale netwerken, wanneer u bijvoorbeeld op uw computer bent verbonden met het sociale netwerk Facebook en u een pagina van de site Nature for kids raadpleegt. Evenzo, als u op de Instagram-knop klikt op een pagina op de Nature for kids -site, zal Instagram deze informatie verzamelen. Als u dergelijke uitwisselingen niet wilt, raden we u aan de verbinding met sociale netwerken te verbreken voordat u de Nature for kids- site raadpleegt.
  • Gegevens over u kunnen mogelijk door derden aan ons worden doorgegeven, zoals uw postadres of elektronisch adres, gegevens met betrekking tot uw profiel, die onze databases zullen integreren. Deze derde partijen hebben uw gegevens op eerlijke wijze verzameld en de vereiste toestemming verkregen voordat ze naar Nature for kids worden verzonden.
  • Mogelijk beschikken wij over gegevens uit Open Data.


  Met uitzondering van gegevens uit open data, zijn andere gegevens niet openbaar toegankelijk.
  Gegevens kunnen rechtstreeks bij u worden verzameld of via de diensten van Nature for kids of zelfs afkomstig zijn van andere groepsonderdelen of mogelijk van onze partners of derden.
  De verzamelde gegevens zijn essentieel om Nature for kids , hun dienstverleners en/of partners in staat te stellen de diensten van de via Nature for kids aangeboden diensten aan te bieden, om ons in staat te stellen u beter te leren kennen en met u te communiceren, om een ​​gefaciliteerde relatie met het Nature for kids -ecosysteem, of om u, ons of onze partners inhoud te sturen die is aangepast aan uw profiel en interessegebieden.

  Wie heeft waarschijnlijk toegang tot uw gegevens?

  Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en binnen de grenzen die nodig zijn voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of een deel van de volgende ontvangers:

  • bevoegde personen van de betrokken afdelingen binnen het bedrijf Nature for kids (bijv.: diensten voor marketing, studies en analyses, consumentenpanels, klantenservice, procesvoering, boekhouding en belastingzaken of beveiliging van IT- en informatiesystemen);
  • aan betalingsproviders en incassobureaus voor bedragen die u mogelijk verschuldigd bent,
  • Nature for kids dienstverleners en onderaannemers (bijv. IT-dienstverleners, dienstverleners die betrokken zijn bij de advertentiesector);
  • adverteerders of partnermerken, maar deze laatsten hebben in dit geval geen directe of indirecte toegang tot gegevens over u en alleen gegevens gekoppeld aan uw profiel zonder dat het mogelijk is om u direct of indirect te identificeren, kunnen voor deze adverteerders worden gebruikt
  • de administratieve of gerechtelijke autoriteiten waar nodig in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen.

  Beperking van de bewaartermijn van uw gegevens

  De over u verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden, plus de wettelijke verjaringstermijn.
  Uw accountgegevens (registratie) worden dus in de eerste plaats bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Ze kunnen vervolgens worden bewaard en verwerkt gedurende 3 jaar na het laatste contact van u, zodat wij u commerciële verzoeken kunnen sturen.
  De gegevens over u kunnen langer worden bewaard op grond van specifieke wettelijke verplichtingen of met betrekking tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

  Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden bewaard voor:

  • 6 jaar voor belastingdocumenten;
  • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
  • de gehele duur van het geschil en totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

  Tot slot, in geval van uitoefening van hun rechten door de betrokken personen, kunnen de gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, d.w.z. voor een periode van maximaal 3 jaar.

  Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

  Nature for kids ® houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.
  Nature for kids kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen te waarborgen, ook op het gebied van verwerkingsbeveiliging. Onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe een vertrouwelijkheidsniveau te respecteren dat minstens identiek is aan dat van Nature for kids .

  Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

  De verschillende categorieën gegevens die worden verzameld en verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners in landen buiten de Europese Unie, zoals Canada, of zelfs in het kader van IT-diensten of de exploitatie van gegevens in verband met sociale netwerken.
  Om transfers buiten de Europese Unie veilig te stellen, tekenen onze onderaannemers bij Nature for kids bijvoorbeeld standaardclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld om stromen te reguleren, of onderworpen zijn aan bindende interne regels van de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren, of gevestigd zijn in een land met wetgeving die een adequate bescherming biedt.

  Wat zijn uw rechten?

  In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op informatie, evenals een recht op toegang, rectificatie, verwijdering (tenzij ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons contract, of dat ze noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen met onze wettelijke verplichtingen of om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen) met betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van uw gegevens na uw overlijden. Hier wordt gespecificeerd dat onder het omgangsrecht Nature for kids kan de betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten vragen voor elke extra kopie van de gegevens die aan u worden meegedeeld.


  U hebt ook het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen en het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die u mogelijk hebt verstrekt, wat in bepaalde gevallen van toepassing zal zijn. Bovendien kunt u verzoeken om uw recht van verzet uit te oefenen om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de gegevensbeheerder, inclusief profilering. In het geval van de uitoefening van een dergelijk recht van verzet, zal Nature for kids de verwerking staken, behalve wanneer er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht. U kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking met betrekking tot prospectie (inclusief profilering met betrekking tot dergelijke prospectie), of uw toestemming op elk moment intrekken, in gevallen waarin dit van u zou zijn gevraagd (de intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming)

  Natuur voor kinderen  wil u erop wijzen dat het niet verstrekken van informatie of het wijzigen van uw gegevens waarschijnlijk gevolgen kan hebben bij de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken tot uitoefening van rechten worden bewaard voor trackingdoeleinden

  Om uw rechten uit te oefenen, schrijft u gewoon naar Nature for kids , rue du Clair Val 28, 5020 Suarlée, België:
  - Per e-mail: patrick@natureforkids.be met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie.

  Natuur voor kinderen - Cookiebeheer

  Het gebruik van cookies bij een bezoek aan de site

  Om gebruikers van Nature for kids toe te staan om ten volle te profiteren van de diensten die door onze site worden aangeboden [d.w.z.: aankopen van producten, raadpleging, registraties voor de aangeboden diensten, enz.], optimalisatie van het gebruik en personalisatie (met name personalisatie van aanbiedingen en advertenties) afhankelijk van de gebruiker, Nature for kinderen maakt gebruik van Cookies.

  Zolang de Klant/Gebruiker van de Site niet besluit om cookies uit te schakelen, aanvaardt hij dat Nature for kids kan ze gebruiken. Hij kan deze cookies op elk moment, en dit gratis, deactiveren via de deactiveringsmogelijkheden die hem worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de door Nature for kids aangeboden diensten kan verminderen of onmogelijk maken.

  Cookies - Definitie en gebruik

  Sorry, dit zijn geen koekjes, snoepjes of gebakjes, maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op je computer zijn achtergebleven.

  Wanneer u de Nature for kids -site raadpleegt, kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) op de site worden opgeslagen in tekstbestanden genaamd "Cookies", die in uw browser worden geïnstalleerd. Tijdens de geldigheidsduur van de betreffende Cookie worden cookies gebruikt om uw browser te herkennen.
  Alleen de uitgever van de betreffende Cookie kan de informatie die erin staat lezen of wijzigen.

  Met andere woorden, dankzij cookies hoeft u niet bij elk bezoek aan onze websites opnieuw informatie in te voeren of te downloaden. Super behulpzaam! Tegelijkertijd helpen ze ons om te zien hoe u onze websites gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Het moet ook worden vermeld: we gebruiken ook cookies voor marketingdoeleinden.

  Wij gebruiken daarom JavaScript. Hierdoor kunnen we mooie dingen maken, soms in combinatie met cookies en web beacons. We kunnen bijvoorbeeld uw winkelmandje bewaren of de lijsten van uw reeds geraadpleegde producten.


  Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de site, andere maken het mogelijk om het gebruik van de site te optimaliseren en de weergegeven inhoud te personaliseren. Hieronder vind je meer details over de verschillende soorten cookies die we gebruiken:

  Technische cookies

  Deze technische cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de site. Zonder hen zou u geen toegang hebben tot bepaalde functies van de site en deze niet gebruiken. Hiervan kunnen we cookies noemen die u toegang geven tot uw klantengedeelte, sessiecookies van Nature for kids waarin de informatie van uw sessie (websitebezoek) tijdelijk wordt opgeslagen. Zodat u het formulier niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u de pagina opnieuw laadt, of wanneer u niet alle velden in één keer correct heeft ingevuld, stellen cookies ons in staat u te herkennen op onze webshop, te weten wat er in uw winkelmandje zit of als u bent ingelogd. Deze cookies stellen ons ook in staat om beveiligingsmaatregelen te implementeren.

  Voorkeur cookies

  Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot onze diensten en om uw browsen op onze Site te personaliseren (bijvoorbeeld de weergave van de producten die u eerder hebt gekocht). Het is dan een kwestie van het onthouden van de weergavevoorkeuren van uw browser (gebruikte taal, weergave-instellingen, gebruikt besturingssysteem, enz.) en het aanpassen van de presentatie van de site tijdens uw bezoeken, volgens de materialen en kijk- of leessoftware die bij uw terminal en die worden gebruikt om op de Site te browsen.

  Statistische cookies

  Deze cookies stellen ons in staat verkeersstatistieken samen te stellen, uw gebruik van de site te analyseren en de prestaties van onze site te controleren om de werking ervan te verbeteren.

  Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Zonder deze cookie missen we je gegevens. We kunnen niet zien hoe je onze webshop gebruikt en je moet nog langer wachten om verbeteringen te zien. We kunnen onder deze cookies noemen:

  - Google Analytics-cookies. Met Google Analytics meten we hoe je Nature for kids en onze webshop gebruikt en hoe je ons vindt. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Zonder deze cookie missen we je gegevens. We kunnen niet zien hoe je onze webshop gebruikt en je moet nog langer wachten om verbeteringen te zien. Het wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme gegevens met derden.

  - Hotjar-cookies, hiermee kunnen we zien waar u op de site klikt en welk deel van de site u bekijkt. Dankzij Hotjar kunnen we de manier waarop onze gebruikers onze site gebruiken beter begrijpen en daardoor ergonomische verbeteringen aanbrengen. Deze cookie wordt na maximaal 1 jaar verwijderd.

  Sociaal netwerk en het delen van cookies

  Cookies worden waarschijnlijk geplaatst door externe sociale netwerken van Nature for kids , met name wanneer u een van onze pagina's deelt op een sociaal netwerk.

  Sociale netwerken kunnen u waarschijnlijk ook identificeren via de knoppen of modules op onze Site, zelfs als u ze tijdens uw navigatie niet hebt gebruikt. Het sociale netwerk kan inderdaad uw browsen volgen, simpelweg omdat uw sessie open is wanneer u op de Site surft. Als u deze cookies wilt vermijden, raden we u aan om uit te loggen bij alle sociale netwerken voordat u onze site bezoekt (of gebruik te maken van privé browsen zoals hieronder uitgelegd), anders vindt de tracking automatisch plaats.

  We nodigen u ook uit om het privacybeleid van deze netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de aard van de informatie die zij mogelijk verzamelen (die van Facebook is te vinden via de volgende link: https: //www.facebook.com/privacy/explanation). Iedereen dient ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken het mogelijk maken om het gebruik van hun gegevens door deze sociale netwerken te controleren en te beperken, met name door hun gebruikersaccounts bij hen aan te maken.

  Advertentie cookies

  Deze cookies kunnen door ons of onze partners in uw browser worden geplaatst wanneer u de site natureforkids.eu bezoekt. om u op de Site of een site van derden gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en om commerciële prospectieactiviteiten uit te voeren.


  Natuur voor kinderen zal daarom waarschijnlijk cookies bevatten die zijn uitgegeven door derden (communicatiebureau, bedrijf voor publieksmeting, aanbieder van gerichte advertenties, enz.) waardoor ze (gedurende de geldigheidsperiode van hun cookies) informatie kunnen verzamelen over navigatie met betrekking tot de browsers die de site raadplegen en om de advertentie-inhoud bepalen die waarschijnlijk overeenkomt met uw interessegebieden om u gerichte advertenties te sturen, met betrekking tot uw browsegeschiedenis die door de derde partij is verzameld.


  U kunt op elk moment het verzamelen van informatie over u door deze cookies van derden voorkomen door op de overeenkomstige links te klikken (zie het hoofdstuk over het beheer en gebruik van cookies).
  De uitgifte en het gebruik van cookies door deze bedrijven zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

  Wanneer u dus een site van derden bezoekt die advertentieruimte bevat, kan die ruimte een of meer advertenties van de Nature for kids -site bevatten. Het doel is bijvoorbeeld om het aantal vertoonde advertenties te beperken door het aantal bekeken advertenties te meten. Dan is het ook om de advertentie-inhoud die op onze site is geplaatst, aan te passen aan uw interessegebieden. Ten slotte stelt dit ons ook in staat om onze klanten gepersonaliseerde advertenties aan te passen en te sturen die specifiek voor hen zijn bedoeld door middel van elektronische prospectie of door weergave op de terminal in advertentieruimten die cookies bevatten die door onze site zijn uitgegeven. Dit is te danken aan de persoonlijke gegevens die onze klanten met name meedelen wanneer ze zich registreren of toegang krijgen tot een van de diensten op de site. Onder deze cookies kunnen we noemen:

  -Microsoft Advertising: Deze cookie kan zien in welke producten je geïnteresseerd bent. Dit helpt ons om u relevantere advertenties te laten zien in Microsoft Advertising. Zonder deze cookies zou u geen gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen. Deze cookie wordt na 90 dagen verwijderd. Microsoft deelt anonieme gegevens met derden.

  -Google Advertising: Met deze Google-cookie kunnen we weten hoe je natureforkids.eu gebruikt. Met deze kennis kunnen wij betere keuzes maken in de producten die wij u presenteren. Maar ook om u aanbiedingen te doen die u mogelijk interesseren. Zonder deze cookie zou je deze gepersonaliseerde aanbiedingen niet ontvangen op onze website, in onze nieuwsbrief en in je e-mails. Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme gegevens met derden.

  - Facebook: Deze cookie kan zien welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties laten zien op Facebook. Deze cookie komt van Facebook en blijft maximaal 2 jaar actief. Zonder deze cookies zou u geen gepersonaliseerde aanbiedingen hebben. Facebook deelt geen informatie met derden.

  Klaviyo: Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, kunnen we u meer gerichte aanbiedingen doen. Kortom een ​​soort gepersonaliseerde nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken we e-mailmarketingsoftware, Klaviyo. Zonder Klaviyo-cookies zou je al die speciaal voor jou gemaakte nieuwsbrieven missen.

   

  Terminalgebruik delen met anderen

  Als de terminal van de Klant door meerdere personen wordt gebruikt en als dezelfde terminal meerdere navigatiesoftware heeft, kan de Site niet met zekerheid garanderen dat de diensten en reclame bedoeld voor de terminal overeenkomen met het daadwerkelijke gebruik door de Klant van deze terminal en niet met dat van een andere gebruiker van deze terminal.
  Het delen met anderen van het gebruik van de terminal van de Klant en de configuratie van de parameters van zijn browser met betrekking tot Cookies zijn zijn vrije keuze en zijn verantwoordelijkheid. Met andere woorden, als u uw computer (bijvoorbeeld) met andere mensen gebruikt, wordt het browsen van verschillende gebruikers geregistreerd en dus gevolgd door cookies. Idealiter is het in dit geval dus noodzakelijk om de cookies tussen de verschillende sessies door te wissen.

  De lengte van het gesprek

  Cookies worden maximaal dertien (24) maanden bewaard vanaf het moment dat ze op uw terminal zijn geplaatst. Na afloop of als u uw cookies handmatig heeft verwijderd, is uw toestemming opnieuw vereist.

  Cookiebeheer

  De opname van een cookie in een terminal is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. Bijgevolg wordt er bij uw eerste raadpleging van de Site een voorafgaand informatieblad weergegeven om u te informeren dat u door uw navigatie voort te zetten, het plaatsen van cookies op uw terminal accepteert.

  U kunt het plaatsen van cookies op uw terminal weigeren. De weigering om cookies te installeren of het verwijderen van cookies kan echter leiden tot een slechtere werking van het gebruik van de Site. De gevolgen kunnen op geen enkele manier worden beschouwd als te wijten aan Nature for kids .

  Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser (Safari, Firefox, Chrome, internet explorer, etc.) aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functies zijn dan uitgeschakeld, zoals online bestellen. U kunt altijd de website raadplegen voor informatie over onze promoties en onze producten.

  U kunt het gebruik van cookies op elk moment beheren en wijzigen.

  U kunt op de onderstaande links klikken om toegang te krijgen tot de gebruikershandleiding van de verschillende browsers:

  Om alleen cookies van bepaalde bronnen te vermijden, kunt u de volgende website bezoeken: www.youronlinechoices.com .

  Cookiegeschiedenis wissen

  Hier zijn enkele uitleg om de verwijdering zelf te doen.

  In Chrome:

  • Klik op de 3 puntjes rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
  • In het menu “Browsegegevens verwijderen” kan je bovenaan bij “periode” de periode kiezen die je wilt verwijderen. Hieronder geeft u aan welke elementen u wilt verwijderen. Kies in ieder geval voor “Cookies en andere sitegegevens”.
  • Klik op "gegevens wissen"

  In Safari:

  • Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Websitegegevens beheren en verwijder de gewenste links of klik op "Alles verwijderen"

  In Firefox:

  • Klik op de 3 regels van het menu, klik rechtsboven op Voorkeuren > Privacy en beveiliging > rubriek "Cookies en sitegegevens" > Gegevens beheren > verwijder de gewenste links of klik op "Alles verwijderen" > wijzigingen opslaan.

  In Microsoft Rand:

  • Klik op het pictogram ... rechtsboven in het venster om het instellingenmenu te openen en kies Instellingen.
  • Klik in het gedeelte Browsegegevens wissen op Kies wat u wilt wissen.
  • Vink het vakje aan voor Cookies en opgeslagen websitegegevens (evenals andere als u dat wenst) en klik op Wissen. Sluit vervolgens het instellingenvenster.

  In Internet Explorer:

  • Klik op het wiel, rechtsboven > Beveiliging > Browsegeschiedenis verwijderen > selecteer "Cookies en websitegegevens" en klik op "verwijderen".

  De klant kan ook verbinding maken met platforms die digitale reclameprofessionals samenbrengen die het mogelijk maken om de bedrijven die op deze platforms zijn geregistreerd te leren kennen en die hen de mogelijkheid bieden om de cookies te weigeren of te accepteren die ze gebruiken om de advertenties aan te passen, afhankelijk van of ze verzamelen. waarschijnlijk wordt weergegeven in de browser.

  Dit Europese platform is een gecentraliseerde interface waarmee de Klant zijn weigering of aanvaarding van Cookies van die en die professional kan uiten.


  Deze procedure zal de weergave van advertenties op de websites die de Klant bezoekt niet voorkomen. Het zal alleen technologieën blokkeren die het mogelijk maken om advertenties aan te passen aan zijn belangencentra.

  Het is ook mogelijk om te browsen in privé browsen (incognito), waardoor wordt voorkomen dat alle voorgaande cookies actief blijven.

  Ons privacybeleid downloaden of printen? Klik hier