Artikel 1: Organisatie

Nature for kids ® , hierna de "Organisator" genoemd, met maatschappelijke zetel te Rue du Clair Val 28, 5020 Suarlée, België, organiseert een gratis en vrijblijvende wedstrijd met de titel "Taste a coffee zero waste" (hierna aangeduid als: het "Spel") dat begint op 21-07-2022 om 18:00 uur en eindigt op 31-07-2022 om 23:59 uur, GMT+1.

Artikel 2: Deelnemers

Dit gratis spel zonder aankoopverplichting staat uitsluitend open voor volwassenen of minderjarigen die op de datum van de start van het spel in België, Frankrijk of Luxemburg wonen.

Minderjarigen mogen deelnemen aan deze "Wedstrijd", op voorwaarde dat ze vooraf de uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen om dit te doen van hun ouders of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Het feit dat zij deelnemen impliceert dat zij deze machtiging hebben verkregen.

Personen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van het Spel, evenals leden van het personeel van de Organisator, en elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan het ontwerp, de productie of het beheer van het Spel, evenals hun echtgeno(o)t(e). de leden van hun gezin: rechtstreekse bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn of andere verwanten die onder hun dak wonen. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te vragen om de hierboven vermelde voorwaarden te rechtvaardigen. Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert deze te rechtvaardigen, wordt uitgesloten van het Spel en kan, in geval van winst, niet profiteren van zijn prijs.

Slechts één deelname per persoon (zelfde naam, zelfde adres) is toegestaan.

Deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van deze regels.

Artikel 3: Deelnamevoorwaarden

Om deel te nemen moet de Deelnemer:

- Lees deze regels, accepteer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de voorwaarden.

Om te spelen moet de Deelnemer:

- Ga naar de Facebook-pagina Nature for kids https://www.facebook.com/natureforkid

- Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de publicatie met betrekking tot de wedstrijd

Het spel wordt door de organisator uitgezonden op:

https://www.facebook.com/natureforkid/ en op Instagram https://www.instagram.com/natureforkids.be/

Elke inzending die in strijd is met de bepalingen van dit reglement, maakt de inzending ongeldig. Elke van fraude verdachte deelnemer kan door de Organisator van het Spel worden uitgesloten zonder dat deze zich hoeft te verantwoorden. Elke onvolledige, foutieve of onleesbare identificatie of deelname, vrijwillig of niet, of uitgevoerd in een andere vorm dan voorzien in dit reglement, wordt als nietig beschouwd. Dezelfde straf is van toepassing in het geval van meerdere inschrijvingen.

Artikel 4: Verdiensten

De prijs voor deze wedstrijd is “een herbruikbare Waycap-capsule aangepast aan Dolce Gusto-machines. Hij is oneindig navulbaar, zodat je van je koffie kunt genieten zonder verspilling te creëren.” - zie foto's onderaan deze regels.

Van alle deelnemers die binnen de openingsdata van de wedstrijd hebben gereageerd op de publicaties met betrekking tot de wedstrijd, wint er slechts één de prijs.

Alle hierboven beschreven schenkingen hebben een indicatieve totale waarde van € 19,95 inclusief btw.

De waarde van de prijzen wordt bepaald op het moment van schrijven van dit reglement en kan niet worden betwist wat betreft hun waardering.

Artikel 5: Aanwijzing winnaars

Aan het einde van de looptijd van het Spel wordt er geloot op dinsdag 2 augustus 2022.

Voorwaarden voor deelname aan de loting:

Deelnemers die hebben voldaan aan de deelnamevoorwaarden zoals beschreven in artikel 3 van dit reglement komen in aanmerking voor de loting.

Artikel 6: Bekendmaking winnaars

De winnaar van de wedstrijd wordt aangekondigd op de Facebook-pagina van de organisator, namelijk https://www.facebook.com/natureforkid/ en op zijn Instagram-pagina https://www.instagram.com/natureforkids.be/

Elke winnaar die niet vóór 28/02/22 bekend wordt gemaakt, wordt geacht definitief afstand te hebben gedaan van zijn prijs. Als de winnaar zijn prijs niet in ontvangst neemt bij het relaispunt van Mondial Relais binnen de door de vervoerder toegestane tijd, wordt deze laatste ook geacht definitief afstand te hebben gedaan van zijn prijs. De prijs wordt dan in het spel gebracht voor een volgende wedstrijd.

Artikel 7: Levering van prijzen

De winnaar verbindt zich ertoe de prijs te accepteren zoals deze wordt aangeboden zonder mogelijkheid tot inruil, met name voor geld, andere goederen of diensten van welke aard dan ook.

Evenzo kunnen deze prijzen niet het voorwerp uitmaken van verzoeken om vergoeding.

De winnaar moet zijn contactgegevens (naam, voornaam, telefoon, e-mail) opgeven, evenals het gekozen afhaalpunt van Mondial Relais voor de verzending van de gewonnen prijs. Het lot wordt uitsluitend verzonden met Mondial Relay op kosten van de Organisator.

Artikel 8: Gebruik van persoonsgegevens van deelnemers

Informatie over deelnemers wordt geregistreerd en gebruikt door de Organisator om hun deelname aan het Spel te onthouden en prijzen uit te reiken.

De winnaar machtigt de Organisator om zijn contactgegevens (naam, voornaam) te gebruiken voor reclame- of public relations-doeleinden, op welke drager dan ook, zonder dat dit hem enige vergoeding, recht of voordeel oplevert, behalve de toekenning van zijn prijs.

De persoonsgegevens van de deelnemers worden bewaard om de winnaars van dit Spel bekend te kunnen maken en om informatie- en promotiecampagnes uit te voeren en worden niet doorgegeven aan derden.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten worden strikt nageleefd. Elke deelnemer heeft het recht om de over hem bewaarde informatie te raadplegen en te corrigeren.

Elke deelnemer heeft ook het recht om op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden verwijderd te worden. Hiertoe dient de Deelnemer een brief te sturen naar de Organisator waarvan het adres vermeld staat in artikel 1 van dit reglement.

Artikel 9: Spelregels

Het kan gratis worden toegezonden aan elke persoon die erom verzoekt bij de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Spel op elk moment te verlengen, in te korten, te wijzigen of te annuleren, in het bijzonder in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

De Deelnemer erkent dat hij op eigen risico deelneemt aan een wedstrijd.

Artikel 10: Industrieel en intellectueel eigendom

De reproductie, weergave of het gebruik van alle of een deel van de elementen waaruit het Spel bestaat, met inbegrip van deze regels, is ten strengste verboden.

Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen, video's en andere onderscheidende tekens die op de site worden weergegeven, evenals op de sites waartoe toegang wordt verleend via hypertekstlinks, zijn het exclusieve eigendom van hun eigenaars en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en dit voor de hele wereld. Hun ongeoorloofde reproductie vormt een inbreuk die strafrechtelijk kan worden bestraft.

Deelname aan dit Spel impliceert volledige aanvaarding van deze regels door de deelnemers.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen buiten zijn macht.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, verlies, diefstal, beschadiging van post, onleesbaarheid van postzegels als gevolg van postdiensten. Het kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden en er kan geen verhaal tegen worden ingesteld in het geval zich gebeurtenissen voordoen die kenmerkend zijn voor overmacht (stakingen, slecht weer, enz.) waardoor de deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt beroofd van de mogelijkheid om deel te nemen. Spel en/of de winnaars van het voordeel van hun winsten.

De Organisator en zijn dienstverleners en partners kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele incidenten die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de prijzen door de begunstigden of hun gasten nadat de winnaars ze in bezit hebben genomen.

Evenzo kunnen de Organisator, evenals zijn dienstverleners en partners, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de diefstal van de prijzen door de begunstigden zodra de winnaars ze in bezit hebben genomen. Alle extra kosten die nodig zijn om de prijzen in bezit te nemen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaars, zonder dat zij enige vergoeding kunnen eisen van de Organisator, noch van de dienstverleners of partners.

Artikel 12: Geschil en klacht

Deze regels zijn onderworpen aan het Belgisch recht en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle mogelijke geschillen die eruit zouden voortvloeien of verband zouden houden met dit Spel en die niet in der minne konden worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Namen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om zonder beroep een oplossing te vinden voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze regels, met dien verstande dat geen enkel geschil zal worden aanvaard, met name over de voorwaarden van het Spel, over de resultaten, over de winsten of de ontvangst ervan, één maand na het einde van het Spel Behoudens duidelijke fouten, wordt overeengekomen dat de informatie die voortkomt uit de spelsystemen van de Organisator bewijskracht heeft in elk geschil met betrekking tot de verbindingselementen en de computerverwerking van genoemde informatie met betrekking tot het spel.

Eventuele klachten dienen binnen een maand na de einddatum van het Spel bij de Organisator te worden ingediend. Na deze datum worden geen klachten meer geaccepteerd. Deelname aan het Spel houdt volledige aanvaarding van deze regels in.

Artikel 13: Bewijsovereenkomst

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisator zijn alleen de computersystemen en bestanden van de Organisator prevalerend.

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de Organisator, onder redelijke voorwaarden van veiligheid ́ en betrouwbaarheid ́, worden beschouwd als bewijs van de relaties en communicatie tussen de Organisator en de Deelnemer.

Er wordt daarom overeengekomen dat, behoudens kennelijke vergissing, de Organisator zich kan beroepen, in het bijzonder voor het bewijs van een handeling, feit of nalatigheid, van de programma's, gegevens, bestanden, opnames, operaties en andere elementen (zoals monitoring of andere rapporten) van aard of in computer of elektronisch formaat of medium, direct of indirect tot stand gebracht, ontvangen of opgeslagen door de Organisator, met name in zijn computersystemen. De beschouwde elementen vormen dus bewijs en als ze als bewijsmiddel worden overgelegd door de Organisator in een eventuele contentieuze of andere procedure, zullen ze ontvankelijk, geldig en afdwingbaar zijn tussen de partijen op dezelfde manier, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht. kracht als elk document dat schriftelijk is opgesteld, ontvangen of bewaard.

Handelingen van welke aard dan ook die worden uitgevoerd met behulp van de identificator en code die aan een deelnemer zijn toegekend na inschrijving, worden onweerlegbaar verondersteld te zijn uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Foto's van de winnaar van deze wedstrijd:

Winnaar van de wedstrijd "proefte een zero waste coffee" georganiseerd door Natuur voor kinderen week 30 2022.

Foto 2 van de winnaar van de wedstrijd "tasted a zero waste coffee" georganiseerd door Nature for kids week 30 2022.

Achtergrondelementen maken geen deel uit van de winst.